בדיקת זכאות להחזר מס הכנסה

השאלון מתייחס ל-6 שנים אחרונות 2013-2018
שיפור וייעול מערך המשמעת בלשכת עורכי הדין

ביקורת רבה מושמעת ובצדק, על עינוי הדין ועיוות הדין הקיים במערך המשמעתי של לשכת עורכי הדין. הביקורת מופנית בעיקרה כלפי סיבת הגשת התלונות, קצב הטיפול בהן, דרך בירורן ,חוסר האחידות בהפעלת הדין המשמעתי ובמדיניות הענישה.
כל זאת לצד העובדה שפעמים רבות מדובר על תלונות שאינן מצדיקות בירור בוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין. בכוונתי להנהיג רפורמה במערך המשמעתי, שבבסיסה יעמדו עקרונות של יעילות, מקצועיות, אחידות שקיפות והוגנות.

עיקרי הרפורמה

1. בניית מערך יעיל לבירור תלונות

המערך יכלול בחינה מקדימה של התלונה כולל אפשרות גניזה על הסף, ללא בירור מול עורך הדין הנילון, כאשר מדובר בנושאים שאינם מעוררים שאלה בתחום האתיקה המקצועית כגון: תלונות סכסוכי שכר טרחה, איכות הטיפול המקצועי ותלונות קנטרניות אחרות.

2. נהלים אחידים לכל המחוזות

בתי הדין המשמעתיים בכל המחוזות יפעלו לפי סדרי עבודה ונהלים אחידים לצד מדיניות מוסכמת וקווים מנחים להפעלת הדין המשמעתי ולמדיניות הענישה.

3. תיקנון ותקצוב אחיד

אפעל לייעול שיטת ניהול הדיונים ולקביעת הרכבי בתי הדין, באופן שיאפשר טיפול יעיל מהיר והוגן בבירור תלונות כל זה לצד קביעת מפתח כמותי של מס' הדיינים בהתאם למספר החברים במחוז.

4. מדיניות ענישה אחידה בין המחוזות

יקבעו כללים להבניית שיקול הדעת השיפוטי בבתי הדין, בין היתר באמצעות העברת הכשרות מתאימות לאנשי מערך הקבילה, לסנגורים המבקשים להופיע בפני בתי הדין המשמעתיים ולדיינים היושבים בדין. נקדם בניית מאגר פסקי דין אינטרנטי מלא, מקיף ועדכני של כלל ההליכים המשמעתיים. נפעל להנגשת שירותי ועדת האתיקה באינטרנט.

5. חקיקה

עיגון הרפורמה בחקיקה הן בנוגע לסדרי הדין בוועדות האתיקה, במערך הקבילה ובבתי הדין, והן בנוגע לדין המהותי ולהבניית שיקול הדעת השיפוטי בגזירת הדין המשמעתי.